Slovenská Spoločnosť Elektronikov

SOŠ Stará Turá je klubom elektroniky Slovenskej Spoločnosti Elektronikov

Názov klubu: Klub SSE pri SOŠ Stará Turá
Adresa klubu: Stredná odborná škola, Športová 675, 916 01, STARÁ TURÁ
Telefón: 032 776 3077
email: office@sosst.sk
Počet členov klubu: 65

Účasť členov klubu na ústredných akciách: celošt. SOČ, ZENIT, JUVYR, RoboCUP, výstava Mladý tvorca, ...

Aktivita klubu na miestnych akciách: regionálne a krajské súťaže SOČ, ZENIT, práca v CNA, rôzne technické krúžky pre žiakov (PC, elektronika, LEGO, ...), výstavy a prezentácie prác žiakov, školenia (učiteľov) v LEGO RoboLab, ...

Učiteľ našej školy, Ing. Pavel Bahník je členom predsedníctva a revíznej komisie celoštátneho SSE.

Podrobnejšie o SSE:

Právne postavenie:
Slovenská Spoločnosť Elektronikov (SSE) je občianskym združením záujemcov o zvukovú, televíznu a výpočtovú techniku, konštruktérov elektronických zariadení, tvorcov audiovizuálnych relácií a záujemcov o činnosť v dalších odboroch elektroniky. Slovenská Spoločnosť Elektronikov má sídlo v Bratislave a pôsobí v Slovenskej republike.

Poslanie SSE:
Rozvíja technickú, kultúrnu a vzdelávaciu činnosť, rozširuje odborné a technické vedomosti a praktické zručnosti v elektronike, podiela sa na estetickej výchove a formovaní morálnych vlastností svojich členov a na podpore mládeže. Poskytuje služby pre svojich členov a kluby. Koordinuje činnosť svojich klubov, podporuje a presadzuje akcie na verejnosti, zaoberá sa propagačnými, reklamnými, organizačnými, edičnými a inými činnosťami podporujúcimi rozvoj SSE.

Spolupracuje s ostatnými členskými združeniami a s organizáciami s podobným zameraním. Rozvíja medzinárodné vzťahy s organizáciami, vo sfére svojich záujmov.

Na zabezpečenie svojej činnosti je oprávnená v súlade s platnými právnymi normami nadobúdať majetkové hodnoty, spravovať ich, vyvíjať podnikatelskú činnosť, zakladať obchodné spoločnosti alebo stať sa ich účastníkmi.

Viac info na www.skse.sk.