Cezhraničná spolupráca SR - ČR 2007 - 2013

SOŠ Stará Turá je zapojená do projektu - PROGRAM CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE SLOVENSKÁ REPUBLIKA - ČESKÁ REPUBLIKA 2007 - 2013 s názvom "Spoločné vzdelávanie pre budúcnosť" (zamerané na rozvoj výučby CNC techniky), ktorý je financovaný z prostriedkov Európskej únie, štátneho rozpočtu a vlastných zdrojov.

cezhr cezhr eu

Spoločné vzdelávanie pre budúcnosť

Projekt a aktivita projektu „Spoločné vzdelávanie pre budúcnosť“ realizovaná SOŠ Stará Turá so SOŠ Strážnice je zameraná na zvýšenie kvality vzdelávania v strojárskych odboroch, za účelom podporiť a rozvíjať individuálny potenciál žiakov smerujúci k vybudovaniu základov pre celoživotné vzdelávanie, pre harmonický rozvoj ich osobnosti a pre konkrétnu uplatniteľnosť na trhu práce v obidvoch prihraničných regiónoch. Pozornosť bude venovaná posilneniu dynamického rozvoja osobnosti žiaka oproti statickému učeniu veľkého množstva faktov s dôrazom na mezipredmetové väzby na obidvoch stredných školách.

Obsahom aktivity SOŠ Strážnice bude nákup 2 kusov CNC frézok, 2 kusov CNC sústruhov, nástrojov pre CNC sústruženie a frézovanie, 4 PC + monitory, SW – riadiace systémy, postprocesory. Obsahom aktivity SOŠ Stará Turá bude nákup 1 ks CNC frézky, 1 ks CNC sústruhu, technické zhodnotenie existujúcej zastaralej CNC techniky školy, nákup nástrojov pre CNC sústruženie a frézovanie, 4 PC + monitory, SW – riadiace systémy, postprocesory.

V rámci spolupráce škôl sa budú v časovom horizonte 2 rokov uskutočňovať výmenné pobyty a stáže žiakov i pedagógov obidvoch školských zariadení, s cieľom osvojovania si kľúčových kompetencií univerzálne využiteľných pre uplatnenie na trhu práce v obidvoch prihraničných regiónoch a pre ďalšie vzdelávanie v strojárskych odboroch. Rozvoj partnerstva škôl prinesie odovzdávanie skúseností a kompetencií. Partneri sa budú podielať na rozvoji informačných aktivít a kariérneho poradenstva pri zaisťovaní profesnej orientácie, efektívnej voľby vzdelávacej cesty a prevencie nedokončenia vzdelania.

Zdôvodnenie potrebnosti:

V súčasnosti si prax, predovšetkým v technických odboroch na obidvoch stranách hranice žiada rozsiahle znalosti a zručnostii v oblasti počítačom riadených (CNC) strojov. Preto SOŠ Stará Turá spoločne so SOŠ Strážnice usilujú o rozšírenie a skvalitnenie zázemia pre aplikáciu a výučbu týchto zručností, aby svojim žiakom a uchádzačom o štúdium ponúkli potrebné podmienky pre rozvoj.

Rovnako situácia v technických odboroch má narastajúcu tendenciu vo využívaní a zavádzaní pokrokových technológií a postupov. S týmto trendom chcú SOŠ Stará Turá a SOŠ Stážnice držať krok.

K realizácii projektu, ktorého celková finančná náročnosť nie je zanedbateľná, pochopiteľne nepostačuje rozpočet samotných žiadateľov, preto je žiadané o finančnú podporu z OP PS – SR-ČR. Bez tohoto financovania z verejných zdrojov nie je možné projekt zrealizovať v plnom rozsahu.Po úspešnom ukončení projektu, by malo dôjsť k vytvoreniu lepších podmienok pre využívanie CNC technológií pre žiakov i učiteľov v prihraničných oblastiach a taktiež k zlepšeniu podmienok pre výučbu technických odborov.