Lego Robolab v ZSŠE

Garanti projektu v ZSŠE sú:

  • RNDr. Edita Zámečníková
  • Ing. Ján Koštial
  • Štefan Gajdoš - vedúci krúžku v domove mládeže

ZSŠE Stará Turá ako zatiaľ jediná stredná škola na Slovensku využíva stavebnice LEGO Dacta pri výučbe, krúžkoch a prezentáciách školy.

Podiela sa tiež na organizácií súťaží, zabezpečuje priestory, techniku a technickú pomoc pri organizácií školení učiteľov základných škôl, ktoré majú stavebnice Lego Dacta.

Účastníci sa najprv so stavebnicou RoboLab a jej základnými možnosťami oboznámili. Precvičovali formou tvorby modelov spojenej s ich prezentáciou.

Učitelia boli plní nadšenia, očakávania a možných prekvapení. Boli pracovne orientovaní a vládla pracovná angažovanosť takmer všetkých účastníkov.

Predmetom školenia bola práca v ikonografickom programovacom jazyku RoboLab. V prvej časti sme sa naučili programovať v Pilote a Inventore.

Účastníci školenia použili podľa svojich predstáv RCX a LEGO kocky k stavbe vlastného modelu. Potom vytvárali program k technickému chovaniu sa modelu. Program je ľahko zrozumiteľný, nakoľko je ikonografický. Z počítača sa pretransformuje do RCX kocky s použitím IR Transmittera. Model je schopný technicky komunikovať s prostredím v ktorom sa nachádza, pre ktoré bol vytvorený. K tomu už model počítač nepotrebuje, chová sa podľa programu, ktorý je v ňom uložený.

Prezentácia vlastných modelov sa konala dňa 30. 11. 2002 v dopoludňajších hodinách. Väščina účastníkov zodpovedne pracovala na konštrukcii svojich modelov k záverečnej prezentácii. So zručnosťou počas školenia účastníci pracovali v prostredí Inventor 4 ikonografrického programovacieho jazyka RoboLab, aby svoje modely obohatili o inteligentnú softvérovú časť.

Každá dvojica predstavila svoj model, predviedla jeho činnosť a funkčnosť a slovne opísala jeho vlastnosti.

Po prezentácii sami účastníci odovzdaním hlasov jednotlivým modelom určili víťazov. Víťazi obdržali Lego igelitky s hodnotnými Lego cenami. Následne účastníci absolovovali písomnú a ústnu časť výstupného testu.


Fotogaléria